Zamów wycenę

     
Konstrukcje aluminiowe  

Konstrukcje aluminiowe

 

Kon­struk­cje alu­mi­niowe cie­szą się coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem stąd i my posze­rzy­li­śmy nasza ofertę. Rozwią­za­nie to jest funk­cjo­nalne i prze­strzenne, dzięki czemu z powo­dze­niem znaj­duje zasto­so­wa­nie u klien­tów indy­wi­du­al­nych jak i bizne­so­wych.

 

Alu­mi­nium jest lek­kim mate­ria­łem, dzięki czemu przy­spie­sza i uła­twia pro­ces budowy i demon­tażu. Jest też tań­sze w trans­por­cie, ponie­waż kon­struk­cje z niego stwo­rzone zaj­mują nie­wiele miej­sca. Nie­wąt­pliwą zaletą jest też duża wytrzy­ma­łość, a a także mała wraż­li­wość na warunki zewnętrzne. Kon­struk­cje te wyglą­dają este­tycz­nie, odbi­jają świa­tła reflek­to­rów, a w razie potrzeby, dzięki ażu­ro­wej budo­wie, łatwo dają się zasło­nić deko­ra­cjami.

 

 

Przykładowe wizualizacje produkcji

klienci logo

klienci logo

klienci logo

Program Regionalny
               
 

 

STRONA GŁÓWNA

 

WYCENY

GALERIA

O FIRMIE

REFERENCJE

KONTAKT 

 

MAPA SERWISU

 

PLANDEKI

plandeki reklamowe

plandeki do mas bitumicznych

plandeki do wywrotek

plandeki do wózków widłowych

plandeki do pickup-ów

plandeki na koło zapasowe

plandeki nietypowe

plandeki do łodzi

plandeki na biogazownie

 

WYDRUKI WIELKOFORMATOWE

plandeki

banery

siatki reklamowe

 

NAMIOTY

ogródki restauracyjne

hale namiotowe

namioty eventowe

tunele ogrodowe

 

PŁACHTY

płachty zabezpieczające

płachty na piaskownice

płachty na baseny

 

OKLEJANIE SAMOCHODÓW

ZADASZENIA MEMBRANOWE

PRZEPIERZENIA I KOTARY

 

SERWIS

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 www.plandeki.pl Projekt i wykonanie Quicknet