Zamów wycenę

zobacz certyfikat

Zasięg działania

Zamów wycenę

     
Korty tenisowe, hale sportowe, hale tenisowe  

Korty tenisowe, hale sportowe, hale tenisowe

 

Sza­now­ni Pań­stwo,
ma­my przy­jem­ność za­pro­po­no­wać Pań­stwu nasz pro­dukt, ja­kim są po­kry­cia kor­tów te­ni­so­wych i hal spor­to­wych. Ma­my kil­ku­na­sto­let­nie do­świad­cze­nie w pro­duk­cji po­włok na­mio­to­wych i słu­ży­my do­radz­twem tech­nicz­nym przed wy­ko­na­niem zle­ce­nia.


Do wy­ko­na­nia po­włok wy­ko­rzy­stu­je­my ma­te­riały PCV pro­duk­cji firm za­chod­nio­eu­ro­pej­skich:

  • gra­ma­tu­ra od 650–680 g/m2 do 900 g/m2
  • dwu­stron­nie la­kie­ro­wa­ne,
  • cer­ty­fi­kat trud­no za­pal­no­ści M2 wg nor­my EN 13501–1:2007
  • od­por­ność na atak mi­kro­bów i grzy­bów
  • prze­pusz­czal­ność świa­tła sło­necz­ne­go, oszczęd­ność na do­świe­tle­niu ha­li świa­tłem sztucz­nym


Pow­ło­ki mo­gą po­sia­dać do­wol­ny wy­miar i kształt, do­sto­so­wa­ny każ­do­ra­zo­wo do ist­nie­ją­cej kon­struk­cji. Ma­te­riał jest łą­czo­ny ma­szy­ną wy­so­kiej czę­sto­tli­wo­ści 4 cm, co po­wo­du­je, że zgrzew jest bar­dzo wy­trzy­ma­ły i od­por­ny na ro­ze­rwa­nie. To do­sko­na­le wy­dłu­ża uży­tecz­ność po­włok na­mio­to­wych, któ­re speł­nia­ją swo­ją funk­cję ochron­ną przed desz­czem, śnie­giem i wia­trem i wia­trem przez ko­lej­ne la­ta.

Wy­ko­nu­je­my rów­nież po­dwój­ne po­włoki, w któ­re pom­po­wa­ne jest po­wie­trze lub jest wkła­da­ny ma­te­riał izo­la­cyj­ny, co ogra­ni­cza utra­tę cie­pła i sprzy­ja utrzy­ma­niu ogrze­wa­ne­go po­wie­trza w obiek­cie spor­to­wym. Jest to do­bry spo­sób na za­osz­czę­dze­nie w okre­sie je­sien­no-zi­mo­wym Pań­stwa wy­dat­ków na ogrze­wa­nie ha­li.

Do po­kryć kor­tów te­ni­so­wych i hal spor­to­wych mo­że­my wgrzać świe­tli­ki z wo­dosz­czel­nej fo­lii prze­pusz­cza­ją­cej świa­tło, co za­pew­ni Pań­stwa klien­tom kom­fort gra­nia przy świe­tle dzien­nym do póź­nych go­dzin wie­czor­nych, a Pań­stwu za­osz­czę­dzi wy­dat­ki zwią­za­ne z oświe­tleniem ha­li w cią­gu dnia. Fo­lia jest bar­dzo od­por­na na ro­ze­rwa­nie.

 

Galeria naszych produkcji

klienci logo

klienci logo

klienci logo

Program Regionalny
               
 

 

STRONA GŁÓWNA

 

WYCENY

GALERIA

O FIRMIE

REFERENCJE

KONTAKT 

 

MAPA SERWISU

 

PLANDEKI

plandeki reklamowe

plandeki do mas bitumicznych

plandeki do wywrotek

plandeki do wózków widłowych

plandeki do pickup-ów

plandeki na koło zapasowe

plandeki nietypowe

plandeki do łodzi

plandeki na biogazownie

 

WYDRUKI WIELKOFORMATOWE

plandeki

banery

siatki reklamowe

 

NAMIOTY

ogródki restauracyjne

hale namiotowe

namioty eventowe

tunele ogrodowe

 

PŁACHTY

płachty zabezpieczające

płachty na piaskownice

płachty na baseny

 

OKLEJANIE SAMOCHODÓW

ZADASZENIA MEMBRANOWE

PRZEPIERZENIA I KOTARY

 

SERWIS

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 www.plandeki.pl Projekt i wykonanie Quicknet